برگزاری سومین همایش فرصت ها و چالش های فضای کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی ( برق) در آبان ماه 92


با توجه به اثربخشی و دستاوردهای مثبت اولین و دومین همایش فرصت ها و چالش ها و با ضرورت سنجی برگزاری این همایش در نخستین ماه های آغاز به کار دولت یازدهم، دبیرخانه ی دائمی همایش فرصت ها و چالش های تجارت برق در نظر دارد تا با برگزاری سومین همایش فرصت ها و چالش های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی (برق) فرصتی برای هم اندیشی و گفتگو بین صاحبنظران و اندیشمندان صنعت برق فراهم کند.
مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان سال حماسه ی سیاسی و اقتصادی نامگذاری کردند. قطعاً یکی از مسائل اصلی پس از شکل گیری دولت جدید حماسه سازی اقتصادی در همه ی صنایع و از جمله صنعت برق است، یافتن مصادیق حماسه ی اقتصادی در صنعت برق و بررسی فرصت ها و چالش های جدید پیش رو از جمله مواردیست که نیاز به هم اندیشی و گفتگو در بین صاحبنظران دارد.
دبیرخانه دائمی همایش در نظر دارد سومین همایش را با محوریت موضوعات اساسی، چالشی و جدید صنعت برق برگزار نماید.

برخی از محورهای همایش آتی:
1) اقتصاد صنعت برق
2) ظرفیت های قانون بودجه 92 در بخش برق و انرژی و تناسب آن با اهداف قانون برنامه پنجم
3) روند اجرای سیاستهای اصل 44 در صنعت برق
4) نقش نهادهای مالی در فضای کسب و کار جدید ِصنعت برق
5) اقتضائات جدید فضای کسب و کار صنعت برق پس از اجرای سیاستهای اصل 44


تالار گفتگو

dDream.ir